Bireylerde var olan öğrenme becerisinin yaşıtlarına oranla az ya da yetersiz olma durumudur. Bu durum çocuklarda genellikle akademik başarılardaki(okuma, yazma, dinleme, matematiksel becerilerdeki sorunlar, kendini ifade etme becerisindeki yetersizlikler vb.) yetersizlik olarak ortaya çıkar. Bu gibi durumlar zeka seviyesiyle değil anlama becerisiyle alakalıdır.
Çocuğun düşüncelerini ifade edememesi, gördüğü ya da işittiğini yorumlayamaması, dikkatini yoğunlaştıramaması, harfleri ve rakamları anlamlandıramaması gibi sorunlar nedeniyle ya boş vermişlik ya da içine kapanıklık oluşur. Bu tarz çocuklar normal zeka düzeyindedir fakat okul başarıları beklenilenin altındadır. Bir çocukta birden fazla alanda güçlük olabilir. Yahut bir alandaki yeti eksikliği diğer kazanımları da etkiler. Bu sorunların, erken tanı ve tedavi yapılmazsa etkileri yaşam boyu sürebilir. Öğrenme güçlükleri okul çağındaki çocukların %5-10 arasında saptanır.
Böyle sorunlar yaşayan çocuklar yaramazlıkla ya da tembellikle etiketlenirler ki aslında durum hiç de böyle değildir. Çocuğun çoğunlukla zihinsel, bedensel ya da sosyal gelişiminde herhangi bir problem yokken okula başlama ile ortaya çıkan bu sorunların pek çoğu aslında eğitim sistemimizin bireye yönelik olmamasından kaynaklanır. Bu durumun çözümü bireye yönelik öğrenme yaşantılarını hazırlamaktan geçer.
Öğrenme Güçlüğü aşağıdaki bozuklukları kapsar.
Disleksi: Dil ve okuma becerilerindeki problemdir. Yazıları ve kelimeleri doğru olarak okuyamaz. Sesleri karıştırır. Okumada atlamalar olur. Bazı sesleri yutarlar. Okuduğunu anlaması ile dinlediğini anlaması arasında fark vardır.
Diskalkülus:Matematik kavram ve becerilerini öğrenmedeki problemdir. Sayı ve sembolleri bilmek, soyut kavramları anlamlandırmak gereklidir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, anlamlandırmadaki yetersizlikten dolayı aritmetik becerilerde problem yaşarlar.
Disgrafi: Yazma becerilerindeki problemdir. İfade edici dil bozukluğu ya da okuma güçlüğü olan çocuklarda yazma sorunları da yaşanacaktır.
Dispraksi(Duyusal Uyum Bozukluğu): Motor becerilerdeki problemdir.
Merkezi İşitsel İşlev Bozukluğu: Dil ile ilgili becerileri işleme koyma ve hatırlamadaki problemdir.
Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü: Vücut dilini, jest ve mimiklerini kullanmadaki problemdir.
Görsel Algı ve Görsel Motor Beceri Bozukluğu: Harfleri ters yazma, bakarak yazmada problem, gözlerde yanma ve kaşınma, makasla kesmede problem
Afazi: Konuşma dilini anlamada ve okuma ile ilgili becerilerdeki problemlerdir.

Öğrenme güçlüğü tedavi edilebilir mi?
Çocuğun yetersiz olduğu alanlar belirlendikten sonra, bu alanlara yönelik bireysel eğitim programları hazırlanır. Eğitim uzmanı, danışman, okul ve aile işbirliği ile sürdürülen programlar neticesinde öğrenme güçlüğü büyük oranda tedavi edilebilir.